Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Komplex obal Praha s.r.o.

Roháčova 188/37, Praha 3  130 00

WWW.komplexobal.cz

Obchod@komplexobal.cz , info@komplexobal.cz

Internetový obchod: www.komplexobal.cz

Společnost: Komplex obal Praha s.r.o.

Se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3 130 00

IČ/DIČ: 28252373 / CZ28252373

E-mailová adresa: obchod@komplexobal.cz , info@komplexobal.cz

Telefonní číslo: 07.00h - 15.30.h 284682492/500

07.00h – 15.30 h 725 719 546

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

2. Číslo objednávky:

3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

4. Jméno a příjmení spotřebitele:

5. Adresa spotřebitele:

6. Email:

7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

1. Faktura za objednané zboží č. (*)

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.

Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.

Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Položka byla uložena na seznam.
Product added to compare.